Skip to main content

Disclaimer

Nederlands
De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van eventuele (hyper)links, zijn eigendom van Schot Reclame B.V. Het is niet toegestaan om de site of een gedeelte daarvan, waaronder teksten openbaar te maken, op te slaan, te kopiëren of schermafdrukken van te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Schot Reclame B.V. Deze toestemming is ook benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Inbreuk op het auteursrecht van Schot Reclame B.V. is schadelijk voor Schot Reclame B.V. en zal zonder voorbehoud leiden tot het vorderen van deze schade.

Hoewel de website door Schot Reclame B.V. met zorg is samengesteld, is Schot Reclame B.V. niet verantwoordelijk voor eventuele zet- of typefouten of de afbeeldingen op de website. Alle informatie op deze website wordt door Schot Reclame B.V. met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Schot Reclame B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Aan de informatie of delen hiervan, teksten – afbeeldingen – downloadbare bestanden en overige informatie op de website – kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Het is niet onze bedoeling om enig auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor publicatie. Het kan voorkomen dat, ondanks de zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, een copyrighthouder toch meent dat zijn/haar belangen worden geschaad. Dit is nimmer de intentie van Schot Reclame B.V., aangezien wij uitsluitend te goeder trouw handelen en geen enkele intentie hebben tot enig onrechtmatig handelen. In voorkomend geval verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.

Als het bezwaar redelijk en/of begrijpelijk is zal het betreffende materiaal worden verwijderd. Hiermee worden alle aansprakelijkheden op basis van (vermeend) inbreuk op auteursrechten volledig uitgesloten. Aanspraak op vergoeding, in welke vorm dan ook, voor (vermeend) gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal worden op basis van deze publiek beschikbaar gestelde disclaimer ongegrond verklaard en niet uitgekeerd.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat, waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Hoewel Schot Reclame B.V. alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Schot Reclame B.V. niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten en/of afbeeldingen, die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

De inhoud van deze disclaimer blijft onverminderd van kracht ongeacht spellingfouten en/of fouten in de grammatica. Wanneer de in deze disclaimer gestelde zaken voor meerdere interpretaties vatbaar zijn, dan is de interpretatie die als doel heeft om ons te vrijwaren van welke rechtsvervolging dan ook de enige juiste.

Aan deze disclaimer kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Wij behouden te allen tijde het recht deze disclaimer te wijzigen naar eigen inzicht. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang en terugwerkend van kracht. Deze disclaimer is onderworpen aan de wetten van Nederland. Geen andere wetten, voorschriften, geloofsovertuigingen of andere zienswijzen mogen aan deze disclaimer worden toegeschreven.
English
The website and all parts thereof, apart from any (hyper) links, are the property of Schot Reclame B.V. It is not permitted to publish, store, copy or make screen prints of the site or part thereof, including texts, without the written permission of Schot Reclame B.V. This permission is also required for personal, non-commercial use. Infringement of the copyright of Schot Reclame B.V. is harmful to Schot Reclame B.V. and will unreservedly lead to a claim for this damage.

Although the website has been compiled with care by Schot Reclame B.V., Schot Reclame B.V. is not responsible for any typesetting or typing errors or the images on the website. All information on this website is compiled by Schot Reclame B.V. with constant care and attention. The information on this website is regularly supplemented and/or amended. Schot Reclame B.V. reserves the right to implement any changes with immediate effect and without any notification. No rights can be derived in any way from the information or parts thereof, texts – images – downloadable files and other information on the website.

It is not our intention to use any copyrighted material for publication. It may happen that, despite the care and sincere intentions, a copyright holder still believes that his/her interests are being harmed. This is never the intention of Schot Reclame B.V., as we only act in good faith and have no intention of any unlawful act. Where appropriate, we request that you contact us.

If the objection is reasonable and/or understandable, the relevant material will be removed. This completely excludes all liabilities based on (alleged) copyright infringement. Claims for compensation, in whatever form, for (alleged) use of copyrighted material are declared unfounded and not paid out based on this publicly available disclaimer.

All information, products and services are offered in the state in which they are and without any (implicit) warranty or guarantee regarding their availability, soundness, suitability for a particular purpose or otherwise. Although Schot Reclame B.V. makes every effort to prevent misuse, Schot Reclame B.V. is not liable for information and/or messages and/or images sent by users of the website via the Internet.

The content of this disclaimer remains in full force regardless of spelling mistakes and/or mistakes in grammar. If the matters stated in this disclaimer are open to multiple interpretations, then the interpretation that aims to indemnify us from any legal action is the only correct one.

No rights can be derived from this disclaimer by third parties. We always reserve the right to change this disclaimer at our own discretion. Any changes will be posted on this page and are effective immediately and with retroactive effect. This disclaimer is subject to the laws of the Netherlands. No other laws, regulations, beliefs, or other views may be attributed to this disclaimer.